bannerPos

Landbrugsbyggerier vil fra nytår kræve certificerede rådgivere

Hos BK Nord A/S i Aalborg, som tilbyder totalrådgivning med både arkitekter og rådgivende ingeniører i samme hus, er Bente Søgaard direktør. Hun ser områder i BR18, som særligt kan mærkes for bygherren nu. Et af dem er kravet om certificerede rådgivere.

Tekst og foto: Tenna Bang

Redaktør, LandbrugNord
18-12-2019 07:27
1. januar er det to år siden, at et nyt bygningsreglement trådte i kraft. Det gør, at to års-dispensationen nu er ovre og betyder blandt andet, at det i visse tilfælde vil være lovpligtigt, at ens byggeri skal behandles af en certificeret rådgiver i stedet for de kommunale sagsbehandlere.

Lige nu står vi på spring til et nyt år, som blandt andet betyder ændringer af byggesagsbehandlingen, hvilket også betyder ændringer for landbrugsbyggeri.

Baggrunden er, at der i 2018 kom et nyt bygningsreglement, BR18, som var ændret markant i forhold til tidligere. Det betød blandt andet store stramninger på dokumentation og kontrol og medførte et krav om at sagsbehandlingen på visse byggerier fremover skulle håndteres af certificerede rådgivere og ikke kommunale sagsbehandlere som tidligere.

Da certificeringskravet var helt nyt blev der i BR18 en overgangsordning på to år, hvor det var tilladt at bruge almindelige kommunale sagsbehandlere til alle typer byggerier, men den overgangsordning slutter til nytår.

Kræver certificerede rådgivere

Hos BK Nord A/S i Aalborg, som tilbyder totalrådgivning med både arkitekt og rådgivende ingeniører i samme hus, ser man områder i BR18, som særligt kan mærkes for bygherren nu og et af dem er kravet om certificerede rådgivere.

Kravet er fra 1. januar gældende for bygninger, der bliver placeret i Brandklasse 2-4, og Konstruktionsklasse 2-4.

- Allerede ved ansøgning om byggetilladelse, skal det angives hvilken brand – og konstruktionsklasse byggeriet kan henføres til. Det er bygningens anvendelse, størrelse, udformning og kompleksitet der definerer klasserne, fortæller Bente Søgaard, som er direktør for BK Nord.

Som udgangspunkt havner alene simple traditionelle småbygninger, enfamiliehuse og erhvervsbyggeri på højst 600 kvadratmeter i Brandklasse 1 og Konstruktionsklasse 1 og undgår dermed certificeringskravet og kan fortsat få deres byggesagsbehandling håndteres færdigt hos kommunen.

Får certificerede rådgivere

Hos BK Nord forventer man at få certificerede rådgivere til mindst Brand- og Konstruktionsklasse 2.

- Det betyder, at vi kan hjælpe både bygherrer, håndværkere, entreprenører og andre rådgivere med disse ydelser, fortæller Bente Søgaard, som de seneste måneder har haft flere rådgivere, som har forberedt sig på at blive certificeret. En certificering, som blandt andet kigger på rådgiverens uddannelsesniveau og erfaring.

- Landbrugsbyggeri er jævnfør BR18, underlagt de samme regler som øvrigt byggeri og mange af landbrugets bygninger vil fremover skulle sagsbehandles under certificeringsordningen samt færdigmeldes med fuld dokumentation for at få en ibrugtagningstilladelse – det tror jeg vil komme som en overraskelse for mange.

 Bente Søgaard, direktør hos BK Nord

Allerede når man ansøger om byggetilladelse skal disse certificerede rådgivere meldes ind med navn og dokumentation for deres certificering ligesom der blandt andet også skal være dokumentation for placering i konstruktions- og brandklasse.

- Det er de certificerede rådgivere, der har ansvaret for at dokumentere og kontrollere, at brand- og konstruktionskrav er overholdt i forhold til BR18, forklarer Bente Søgaard.

Færdigmelding af byggeriet

BR18 har gjort selve færdigmeldingen af byggeriet mere omfattende end tidligere på grund af dokumentationskrav – også på ukomplicerede byggerier.

- Tidligere kunne man »nøjes« med at signere blanketter, mens den dokumentation der nu kræves for at få en ibrugtagningstilladelse, selv på simple og traditionelle bygninger er langt mere omfattende, fortæller Bente Søgaard.

Man skal blandt andet have dokumentation for, at der er tegnet og betalt for byggeskadeforsikring, hvor det er relevant. Man skal have en erklæring om, at byggeriet er udført jævnfør byggetilladelsen og bygningsreglementet. Og så skal man indsende alt for byggeriet relevant materiale, herunder beskrivelser, forudsætninger, beregninger, tegningsmateriale, prøvninger, målinger med mere. Det er også et krav at dokumenterer drifts- og vedligeholdelsesmanualer for alle tekniske installationer.

- Har man et byggeri, som går ind under certificeringsordningen, er der endvidere krav til kontrol af udførelsen samt om at fremsende slutdokumentation fra de certificerede rådgivere, som indeholdende både dokumentation for kontrol af udførelsen samt den samlede projektdokumentation indenfor brand- og konstruktioner, forklarer Bente Søgaard.

Stigende omkostninger

Hos BK Nord ser man, at omkostningerne til byggesagsbehandlingen vil stige på grund af de øgede krav til dokumentation og kontrol i det nye BR18.

Kommunen er fortsat berettiget til at kræve byggesagsgebyr, uanset om byggeriet er underlagt certificeringskravet, mens udgifterne til de certificerede rådgivere og øvrig dokumentation også påhviler bygherre.

- Landbrugsbyggeri er jævnfør BR18, underlagt de samme regler som øvrigt byggeri og mange af landbrugets bygninger vil fremover skulle sagsbehandles under certificeringsordningen samt færdigmeldes med fuld dokumentation for at få en ibrugtagningstilladelse – det tror jeg vil komme som en overraskelse for mange, siger Bente Søgaard.

Muligheder for bedre og mere natur forringes

Formanden for Østjyllands Plantelaug, Claus Wiese, undrer sig over at de statslige tilskud fjernes i en tid, hvor der er stort fokus på at skabe mere natur

Godt samarbejde, så begge parter vinder

Udbringning af husdyrgødning er ofte en opgave for maskinstationer, da krav til udstyr og specialisering i arbejdsopgaver er stærkt stigende. Gode og klare aftaler mellem begge parter er med til at lave et godt samarbejde, hvor begge parter vinder.

Konsulenter: MUS-samtaler betales mange gange tilbage

Svinekonsulenterne Anders Andersen og Nicklas Jepsen, Velas, kan se mange gode grunde til at holde MUS-samtaler med de ansatte i produktionen.

Chokolade hæver fedtprocent og ædelyst

Det giver ikke kakaomælk, men chokoladen i foderrationen hos Jørgen Elkjær giver højere fedtprocent i mælken og større ædelyst.

Velkommen til Jyllands største outdoormesse

Den 22. og 23. februar slå Messecenter Vesthimmerland endnu engang dørene op til Jyllands største outdoormesse »Jagt og udeliv«.

Dødeligheden blandt køer og kalve kan nedbringes trods stigning

Seges har med tilskud fra Landdistriktsfonden udviklet værktøjer til at forebygge mod sygdom og skader i besætningerne.

Øget viden og større motivation gør en forskel

Der skal mere systematik og stor selverkendelse til i besætningerne for at gøre noget ved dødeligheden, påpeger Seges.

35 millioner fra Danish Agro

Andelsgrovvareselskabet havde sidste år rekordomsætning og et overskud før skat på 402 millioner kroner.

Tysk sag kostede DLG dyrt

Tørken i sommeren 2018 kostede DLG et trecifret millionbeløb på bundlinjen i regnskabet. I 2019 er det en konkurrencesag fra Tyskland, som koster koncernen 119 millioner kroner.

Placeret gylle kan erstatte startgødning

Jo højere udbytte i majsen, jo lavere klimaaftryk, konstaterer planteavlskonsulent Anders Spanggaard, der på Agri Nord Kongres gjorde tilhørerne klogere på, hvornår placeret gylle kan være et redskab til flere foderenheder.
Side 1 af 69 (1365 artikler)Prev1234567676869Next